Σχετικά

Περιγραφή Έργου

Παρά τα πολλά χρόνια ειδικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε διαφορετικά υποσύνολα της ομάδας στόχων ενηλίκων με χαμηλή ειδίκευση, εξακολουθούν να υπάρχουν σχεδόν 70 εκατομμύρια ενήλικες στην Ευρώπη με προσόντα χαμήλοτερα του δευτεροβάθμιου επιπέδου, περίπου 20 εκατομμύρια από τους οποίους δεν έχουν ακόμη επιτύχει αυτόν τον βαθμό εκπαίδευσης. Η διδασκαλία βασικών δεξιοτήτων παιδείας σε ενήλικες με χαμηλή ειδίκευση είναι πιθανώς μια από τις πιο δύσκολες εκπαιδευτικές εργασίες στον τομέα της εκπαίδευσης ενηλίκων. Η αντιμετώπιση των αναγκών των μακροχρόνιων ανέργων, των μεταναστών, των προσφύγων, των αιτούντων άσυλο και των αυτόχθονων εθνοτικών μειονοτήτων απαιτεί σημαντική δεξιότητα και αφοσίωση και συχνά οι ενήλικες εκπαιδευτικοί που εργάζονται με αυτές τις πιο περιθωριοποιημένες ομάδες τείνουν να είναι οι λιγότερο καλά εκπαιδευμένοι και με λιγότερους πόρους.

Ο βασικός γραμματισμός σήμαινε κάποτε την ικανότητα ανάγνωσης και σύνταξης απλών κειμένων σε χαρτί. Ωστόσο, σε έναν ολοένα και περισσότερο οπτικό, πολιτισμό και ψηφιοποιημένο κόσμο, πολλές σημαντικές καθημερινές πρακτικές κοινωνικής αλληλεπίδρασης, υγείας, εργασίας και οικονομικού γραμματισμού είναι πλέον ψηφιακές. Επομένως, ο ψηφιοποιημένος και πολυγραμματικός κόσμος μας απαιτεί δεξιότητες πολυτροπικού γραμματισμού σε smartphone και κινητές συσκευές. Ο γραμματισμός, οι ψηφιακές δεξιότητες και ο ψηφιακός γραμματισμός είναι όλο και πιο ουσιαστικοί, ειδικά για τα πιο περιθωριοποιημένα, δυσπρόσιτα, χαμηλά προσόντα και χαμηλά ειδικευμένα μέλη της κοινωνίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Το ποσό του «ψηφιακού κεφαλαίου» που κατέχει ένας ενήλικας μπορεί συχνά να καθορίσει πόσο αποτελεσματικά ενσωματώνουν και συμμετέχουν στην κοινωνική και αστική ζωή και στην ευρύτερη κοινωνία, αποκτούν απασχόληση και επιτυγχάνουν προσωπικούς στόχους προς όφελος του εαυτού τους, των οικογενειών τους, της τοπικής τους κοινότητας και της κοινωνίας γενικότερα. Στον μεταβαλλόμενο κόσμο μας, οι πολίτες πρέπει να έχουν υψηλή εξειδίκευση στις ψηφιακές πρακτικές εάν θέλουν να συνεργαστούν και να αποκτήσουν πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες και να ευδοκιμήσουν.

Το DiLitE θα υποστηρίξει και θα διευκολύνει την αναβάθμιση των επαγγελματιών σε όλα τα επίπεδα (εθελοντές, μέντορες, βοηθοί στην τάξη, καθηγητές) μέσω της έρευνας και της σύγκρισης της διδασκαλίας βασικών πρακτικών γνώσης ψηφιακών δεξιοτήτων σε όλες τις ευρωπαϊκές (ΕΕ) ρυθμίσεις ως αναπόσπαστο μέρος μιας βασικής πρακτικής γραμματισμού με γηγενείς και μη ιθαγενείς ομιλητές της κύριας γλώσσας (ες) καθώς και ομάδες μεταναστών, οι οποίοι αναπτύσσουν γλωσσικές δεξιότητες και δεξιότητες γραμματισμού στη γλώσσα της χώρας υποδοχής.

 

Title

DiLitE will support and facilitate the up-skilling of practitioners at all levels (volunteers, mentors, classroom assistants, teachers) through research into, and comparison of the teaching of basic digital skill literacy practices across European (EU) settings as an integral part of basic literacy practice with native and non-native speakers of the main language(s) as well as migrant populations, who are developing language and literacy skills in the host country’s language.

Στόχοι

Ανάπτυξη, πιλοτική εφαρμογή και παράδοση ποιοτικού προγράμματος CPD για ενήλικες εκπαιδευτικούς, επαγγελματίες, εθελοντές και σχετικούς ενδιαφερόμενους, μέσω μιας μεθοδολογίας κατάρτισης που μπορεί να προσαρμοστεί και να προσαρμοστεί στις τοπικές ανάγκες και επίπεδα.

Να δώσει τη δυνατότητα στους καθηγητές και τους εκπαιδευτικούς για την ενσωμάτωση ψηγιακών εργαλείων στη βασική διδασκαλία γραμματισμού, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι ευκαιρίες μάθησης γραμματισμού ανταποκρίνονται στις ψηφιακές ανάγκες, προκλήσεις και ευκαιρίες.

Αύξηση της ικανότητας των εκπαιδευτών / εκπαιδευτικών να αναπτύξουν και να συμπεριλάβουν στη διδασκαλία τους προσεγγίσεις βασισμένες στην δυναμίκη και συμμετοχική αλληλεπίδραση μαθητευόμενων.

Ανάπτυξη μιας προσβάσιμης διαδικτυακής πλατφόρμας για την προώθηση και διάδοση αποτελεσματικών και καινοτόμων προσεγγίσεων στη διδασκαλία και τη μάθηση ψηφιακού γραμματισμού για ευρύτερη χρήση σε ολόκληρη την ΕΕ.

Ευαισθητοποίηση και διάδοση αποτελεσματικών προσεγγίσεων και πρακτικών σε σχέση με το ψηφιακό κεφάλαιο για τους μαθητές βασικής παιδείας

Υποστήριξη της ΕΕ για την υπεράσπιση της σημασίας του ψηφιακού κεφαλαίου για την υποστήριξη των περιθωριοποιημένων πολιτών στην ενεργό συμμετοχή στην κοινωνία.

Εταίροι

Learning Unlimited

UK

Το Learning Unlimited είναι μια μη κερδοσκοπική κοινωνική επιχείρηση που ειδικεύεται στην εκπαίδευση ενηλίκων και οικογενειών, στην ESOL και στην ένταξη, στον αλφαβητισμό, στην αριθμητική και στην εκπαίδευση εκπαιδευτικών.
Πιστεύουμε ότι η μάθηση είναι ένα σημαντικό μέσο ενδυνάμωσης και εμπλέκουμε ενήλικες και οικογένειες σε τοπικές κοινότητες που αντιμετωπίζουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων και εμποδίων στην κοινωνική ένταξη. Εκπαιδεύουμε επίσης τους εθελοντές και τους επαγγελματίες που συνεργάζονται και τους υποστηρίζουν.
Το Learning Unlimited εμπλέκεται σε τοπικά, εθνικά και διεθνή έργα, αναπτύσσει και δημοσιεύει βιβλία και παρέχει μια μεγάλη ποικιλία συμβουλευτικών εργασιών.

Meath Partnership

Ireland

Η Meath Partnership είναι μια εταιρεία τοπικής ανάπτυξης που είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση τοπικών, αγροτικών και κοινοτικών προγραμμάτων ανάπτυξης στο νομό Meath στην Ιρλανδία. Μέσω της παροχής μιας σειράς υπηρεσιών και πρωτοβουλιών, η Meath Partnership Επικεντρώνεται στην ανάπτυξη της ικανότητας των κοινοτήτων να αντιμετωπίσει συχνά φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού και περιθωριοποίησης, διαδραματίζοντας έτσι στρατηγικό ρόλο στην ανάπτυξη της κομητείας. Είμαστε μια μη κερδοσκοπική φιλανθρωπική οργάνωση που οι δραστηριότητές της καθοδηγούνται από μια προσέγγιση από τη βάση προς τα πάνω. Έτσι ανταποκρινόμαστε άμεσα στις ανάγκες των ομάδων στόχων, των πελατών και των τοπικών συνεργατών μας. Η Meath Partnership χρηματοδοτείται από εθνικά και κοινοτικά κονδύλια και σήμερα απασχολεί 33 άτομα.

Center for Social Innovation - CSI
Cyprus

Το Κέντρο Κοινωνικής Καινοτομίας (CSI) είναι ένας οργανισμός Έρευνας και Ανάπτυξης ο οποίος επικεντρώνεται στην προώθηση της κοινωνικής καινοτομίας που μπορεί να επιφέρει μια θετική αλλαγή σε τοπικό, εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο πλαίσιο. Το CSI εργάζεται στενά για την αντιμετώπιση κοινωνικών, οικονομικών και πολιτιστικών προκλήσεων με κυβερνήσεις, τοπικές διοικητικές υπηρεσίες, μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, εμπορικές οντότητες και εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Εντοπίζουμε και αντιμετωπίζουμε συστημικές προκλήσεις μέσω έρευνας βασισμένης σε τεκμήρια, χρησιμοποιώντας εργαλεία τελευταίας τεχνολογίας για παγκόσμιες, εθνικές, περιφερειακές και τοπικές λύσεις, αναπτύσσοντας λύσεις λαμβάνοντας υπόψη το τοπικό οικοσύστημα, την πολιτιστική δυναμική, ικανοποιούμε τις ανάγκες των ενδιαφερομένων και εφαρμόζουμε αυτές τις λύσεις όπως διατηρούμε συνεχή επαγρύπνηση για τη διασφάλιση συνεχούς βρόχου ανατροφοδότησης και προσαρμογών. Οι μηχανισμοί και οι διαδικασίες ανατροφοδότησης που χρησιμοποιούμε μας επιτρέπουν να είμαστε σίγουροι ότι διατηρούμε επαφή με τους ενδιαφερόμενους και συνεχώς ενημερώνουμε πρότασεις κοινωνικών λύσεων.
Η ομάδα του CSI αποτελείται από πλήρως εξοπλισμένους ερευνητές, εκπαιδευτικούς, κοινωνικούς λειτουργούς, κοινωνικούς επιχειρηματίες, διαχειριστές έργων, εκπαιδευτές και προγραμματιστές τεχνολογίας πληροφοριών. Το CSI περιλαμβάνει την ικανότητα να εντοπίζει τις κοινωνικές ανάγκες, να σχεδιάζει και να εφαρμόζει προσαρμοσμένες πρωτοβουλίες, και να προβάλλει και να παρέχει το γόνιμο έδαφος για βιώσιμη ανάπτυξη.
H εμπειρογνωμοσύνη μας βρίσκεται στους τομείς της κοινωνικής δικαιοσύνης, της αγοράς εργασίας, της εκπαίδευσης και της ηλεκτρονικής μάθησης, της κοινωνικής επιχειρηματικότητας, της διαχείρισης έργων, των υπηρεσιών αξιολόγησης έργων, της επικύρωσης προϊόντων και της κατάρτισης.

European Learning Centre

Spain

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκμάθησης (ELC – Εuropean Learning Centre) ανήκει σε ένα δίκτυο τεσσάρων εκπαιδευτικών κέντρων στην αγροτική περιοχή των βουνών Cadiz στη Νότια Ισπανία και ένα γραφείο διαχείρισης στη Μαδρίτη της Ισπανίας. Οι κύριοι τομείς κατάρτισης που προσφέρει είναι η εκμάθηση γλωσσών, οι Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνίας και η επαγγελματική κατάρτιση. Η περιοχή μας θα μπορούσε γενικά να περιγραφεί ως βιομηχανική (κυρίως γεωργία και βιομηχανία βυρσοδεψίας), είναι γεωγραφικά απομονωμένη και με ένα από τα υψηλότερα επίπεδα ανεργίας στην Ισπανία.
Τα ιδρύματά μας συνεργάζονται κυρίως με νέους, υποεκπροσωπούμενες ομάδες όπως μετανάστες και πρόσφυγες, αλλά και με ενήλικες της τοπικής και περιφερειακής κοινότητα που ενδιαφέρονται να προωθήσουν την εκπαίδευσή τους σε ένα ανεπίσημο πλαίσιο. Λαμβάνεται δημόσια χρηματοδότηση για την επιδότηση της διαπίστευσης και της πιστοποίησης της εκπαίδευσης που παρέχει ο οργανισμός μας. Όντας μέρος ενός δικτύου ιδιωτικών και δημόσιων συνεργασιών, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Εκμάθησης αναλαμβάνει πολλαπλές πρωτοβουλίες σχετικά με την περιβαλλοντική εκπαίδευση, την ένταξη περιθωριοποιημένων ομάδων και την ειδική εκπαίδευση σε ψηφιακές δεξιότητες, γλώσσες και κοινωνική ένταξη. Τα τελευταία 10 χρόνια, η ELC συνεργάζεται στενά στους τομείς της εκπαίδευσης ενηλίκων με το CEPER-7V, που είναι το μόνιμο δίκτυο κέντρων εκπαίδευσης ενηλίκων στην περιοχή μας. Μια άλλη σημαντική συνεργασία είναι αυτή μεταξύ του ELC και μιας κοινοπραξίας που περιλαμβάνει τις τοπικές αρχές (Δημαρχείο), το Γραφείο Πληροφόρησης Νέων και το μεγαλύτερο οργανισμό ΜΜΕ της περιοχής. Ο κύριος στόχος αυτής της κοινοπραξίας είναι να βοηθήσει τους άνεργους νέους να βρουν δουλειά και να διαδώσει καλύτερα τις διαθέσιμες πληροφορίες σχετικές με νέους και ενήλικες στην περιοχή μας.

Symplexis

Greece

Η Σύμπλεξις με έδρα την Ελλάδα είναι ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που δημιουργήθηκε με σκοπό την προώθηση και την εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους μέσω δράσεων που αποσκοπούν στην ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων, την ενδυνάμωση και την ενεργή συμμετοχή. Η βασική αποστολή του φορέα είναι η ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω της προώθησης της ενσωμάτωσης και της υποστήριξης πληθυσμιακών ομάδων που απειλούνται από αποκλεισμό. Παράλληλα, στους σκοπούς της εταιρείας συμπεριλαμβάνεται η προαγωγή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τόσο σε επίπεδο υποστήριξης θυμάτων διακρίσεων, όσο και σε επίπεδο ενημέρωσης και πληροφόρησης.
Οι βασικοί τομείς δραστηριοποίησης της Σύμπλεξις εντάσσονται σε 4 βασικές κατηγορίες:
– Η κοινωνική και οικονομική ενσωμάτωση ευπαθών ομάδων μέσω δράσεων που ως στόχο έχουν την εξάλειψη της φτώχειας, την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού και την προώθηση της ενσωμάτωσης ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων με έμφαση στις ανάγκες Υπηκόων Τρίτων Χωρών.
– Η προστασία και η προώθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μέσω παρεμβάσεων που αποσκοπούν στην προάσπιση των δικαιωμάτων διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων που δέχονται διακρίσεις, όπως οι γυναίκες, τα παιδιά και οι ηλικιωμένοι, τα θύματα βίας και εμπορίας ανθρώπων, ΛΟΑΤΚΙ, Ρομά, ασυνόδευτοι ανήλικοι, μετανάστες και πρόσφυγες.
– Αναβάθμιση και ενίσχυση των ικανοτήτων ευάλωτων ομάδων με στόχο την προώθηση ίσων ευκαιριών πρόσβασης στην τυπική και άτυπη εκπαίδευση και στη διαβίου εκπαίδευση, με έμφαση στις ανάγκες ατόμων με χαμηλές δεξιότητες που αντιμετωπίζουν δυσκολία (επαν) ένταξης στην αγορά εργασίας.
– Προστασία παιδιών και νέων/ εφήβων μέσω ενεργειών και δράσεων που αποσκοπούν στη μείωση της φτώχειας των νέων, στη βελτίωση της ποιότητας της παιδικής προστασίας και στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης και ανάπτυξης.

Mindshift

Portugal

Η Mindshift είναι μια νεοσύστατη εταιρεία παροχής συμβουλών Ανθρώπινου Δυναμικού που ιδρύθηκε το 2017 στη Λισαβόνα, με έντονη δραστηριότητα στην παροχή λύσεων που βασίζονται σε ψηφιακή προσεγγίσεις. Το Mindshift λειτουργεί τόσο σε εθνικές όσο και σε διεθνείς αγορές στους ακόλουθους βασικούς τομείς της επιχείρησης:
#upskilling paths: καθοδήγηση, εκπαίδευση και καθοδήγηση προσαρμοσμένων προγραμμάτων.
#κέντρα αξιολόγησης ικανοτήτων
#διαχείριση καριέρας και προσωπική ανάπτυξη
#έλξη, επιλογή και πρόσληψη νέων ταλέντων
#προγράμματα εκπαίδευσης
#προετοιμασία εργατικού δυναμικού για ψηφιακό μετασχηματισμό
#καμπάνιες μέσων κοινωνικής δικτύωσης.Το Mindshift δεσμεύεται έντονα με τις αρχές κοινωνικής ευθύνης και την Ατζέντα για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη του 2030 (2030 Agenda for Sustainable Development) και απασχολεί προσωπικό με διάφορα υπόβαθρα και επαγγελματική εμπειρία.