Μάθημα 3ο – Ποιοι είναι οι μαθητευόμενοι;

Last updated: September 10, 2021

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Τα σύγχρονα περιβάλλοντα εκμάθησης ενηλίκων αντιπροσωπεύουν σε μεγάλο βαθμό μια πολυπολιτισμική κοινωνία και αυτό ισχύει ιδιαίτερα όταν λάβουμε υπόψη τη διαφορετικότητα των ενήλικων μαθητευομένων γραμματισμού. Ο σκοπός αυτού του μαθήματος είναι να εξερευνήσει με τους συμμετέχοντες τα χαρακτηριστικά, τρόπους μάθησης και μαθησιακές προτιμήσεις των ενηλίκων με χαμηλή εξειδίκευση και χαμηλού αλφαβητισμού που αποτελούν την σύγχρονη «τάξη». Θα συζητήσουμε τις προκλήσεις διδασκαλίας βασικής μόρφωσης σε πολυπολιτισμικές και ποικιλόμορφες τάξεις, και έτσι οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν τις εμπειρίες τους σχετικά με το πώς διαχειρίζονται αυτό το μαθησιακό περιβάλλον. Χωρίς να εστιάσουμε υπερβολικά στο ρόλο που μπορεί να παίξει η τεχνολογία στην υποστήριξη της εκμάθησης γλωσσών και αλφαβητισμού, ίσως είναι ενδιαφέρον εδώ να αρχίσουμε να αναγνωρίζουμε τη στάση των συμμετεχόντων προς τη χρήση της τεχνολογίας στην τάξη, ιδιαίτερα τη χρήση προσωπικών κινητών συσκευών από τους μαθητές.

Το να κατανοήσουμε ποιοι ακριβώς είναι οι ενήλικες μαθητές είναι πολύπλοκο λόγω του πόσο ποικίλο και ευρύ είναι το υπόβαθρό τους. Διαφέρουν στην ηλικία, στη φυλή, στο πολιτιστικό υπόβαθρο, ακόμη και στη θρησκεία, και όλα μαζί επηρεάζουν τον καθένα από αυτούς τους μαθητευόμενους στο πώς προσεγγίζουν την μάθηση και την πρόσβαση τους σε αυτές τις γνώσεις. Ως εκπαιδευτής, η επίγνωση και η ευαισθησία σε αυτές τις διαφορετικότητες είναι το κλειδί για να προσεγγίσετε και να επηρεάσετε θετικά αυτούς τους μαθητές.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε παραδείγματα πρακτικών που εμπνέουν έναν αυριανό ψηφιακό κόσμο χωρίς αποκλεισμούς, όπου οι ενήλικες μαθητές είναι μέρος της κοινωνίας, και αυτό θεωρείται ως μία από τις κυριοτέρες προτεραιότητες για την επομένη δεκαετία.  Υπογραμμίζεται η ανάγκη για περισσότερη κατάρτιση αυτών των μαθητευόμενων προκειμένου να προωθηθεί μια δημοκρατική συμμετοχή στην κοινωνία. Ιδιαίτερα όσον αφορά την εκπαίδευση ψηφιακού γραμματισμού, αυτό το μάθημα θα εξετάσει τις ακόλουθες ομάδες-στόχους ενήλικων για διάφορους λόγους (γιατί), με παρόμοιο περιεχόμενο (τι), αλλά με διαφορετικές προσεγγίσεις (πώς): ηλικιωμένοι, ενήλικες μετανάστες, ενήλικες με αναπηρία και ενήλικες που κινδυνεύουν από κοινωνικό αποκλεισμό.  

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ

  • Εκπαιδευτές ψηφιακού γραμματισμού, νέες ψηφιακές δεξιότητες για εκπαιδευτές, ψηφιακά εργαλεία διδασκαλίας

ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Η κατανόηση των ενήλικων μαθητών μπορεί να είναι το κλειδί για ένα επιτυχημένο μαθησιακό περιβάλλον. Εάν εμείς, ως εκπαιδευτές, μπορέσουμε να κατανοήσουμε γιατί και τι βιώνουν αυτοί οι μαθητές, και από που προέρχεται η εκπαίδευση και η ανάγκη για απόκτηση αυτών των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων, οποιαδήποτε επακόλουθη εκπαίδευση και η προσαρμογή σε διαφορετικά σενάρια θα είναι ευκολότερη. Οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (Information and Communication Technology – ICT) θα αυξήσουν τις ευκαιρίες των ενήλικων μαθητών να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση και μάθηση, να συμμετέχουν στην κοινότητα, και να βρουν δουλειά.

Enrolled