Μάθημα 4o – Ψηφιακοί Γραμματισμοί: Πως να αντιμετωπίσετε την τεχνολογία ως φίλο και όχι εχθρό.

Last updated: September 10, 2021

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ

Οι ψηφιακές τεχνολογίες εξασθενούν τη διαδικασία εκμάθησης; Λαμβάνοντας υπόψη την ραγδαία ανάπτυξη των ψηφιακών εκπαιδευτικών λύσεων, έχουμε φτάσει στην εποχή του edutainment (εκπαίδευση-διασκέδαση); Οι ψηφιακές λύσεις θα αντικαταστήσουν τους δασκάλους/εκπαιδευτικούς/εκπαιδευτές; Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης ψηφιακών τεχνολογιών στην τάξη και στην εκπαίδευση ενηλικών γενικά;  Και τελικά οι ψηφιακές τεχνολογίες είναι φίλοι ή εχθροί; Και πως μπορούμε να εκμεταλλευθούμε πλήρως τις ψηφιακές τεχνολογίες όταν σκοπός είναι η δημιουργία υψηλής ποιότητας, προσβάσιμων για όλους εκπαιδευτικών οικοσυστημάτων;

Αν και γνωρίζουμε ότι αυτές οι ερωτήσεις είναι σύνθετες και δεν έχουν απλές απαντήσεις, ο σκοπός αυτής της ενότητας είναι ακριβώς να αντιμετωπίσει αυτά τα επείγοντα ζητήματα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της εφαρμογής του εκπαιδευτικού προγράμματος (που αναπτύχθηκε για δια ζώσης και διαδικτυακή μάθηση), οι εκπαιδευτές καθώς και οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι θα ενισχύσουν τις γνώσεις τους σχετικά με τη χρησιμότητα και πιθανά πλεονεκτήματα των ψηφιακών τεχνολογιών στην ενήλικη εκπαίδευση.

ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ

Ψηφιακή τεχνολογία, εκπαίδευση ενηλίκων, δια βίου μάθηση, ψηφιακές ικανότητες

ΒΑΣΙΚΟ ΜΗΝΥΜΑ

Οι ψηφιακές τεχνολογίες δεν είναι μόνο απαραίτητες για τις κοινωνίες και την καθημερινή μας ζωή αλλά μπορούν επίσης να είναι ισχυρά και ελκυστικά εργαλεία για σκοπούς μάθησης και διδασκαλίας.

Enrolled