4.2 Μελέτη περίπτωσης

Τίτλος

Αξιολόγηση ψηφιακών ικανοτήτων

 

Σκοπός ή στόχος

To πρόγραμμα Erasmus+ Ψηφιακή ικανότητα: Νέα μονοπάτια για νέους εργαζόμενους (Pathways for employ), δημιούργησε μια πλατφόρμα αξιολόγησης πιστοποιήσεων με βάση το πλαίσιο DIGCOMP, το οποίο αξιολογεί τα κύρια στοιχεία της ψηφιακής ικανότητας. Συστήνεται στους/στις επαγγελματίες να δοκιμάσουν αυτό το τεστ οι ίδιοι πριν το χρησιμοποιήσουν με τους/τις εκπαιδευόμενους/ες για να αξιολογήσουν το προσωπικό τους ψηφιακό προφίλ. Σκοπός αυτού του έργου είναι να βελτιώσει τις γνώσεις των επαγγελματιών και των ενήλικων εκπαιδευόμενων σχετικά με τη ψηφιακή ικανότητα και το βασικό της ρόλο στη μάθηση με τη χρήση τεχνολογίας.

Περιγραφή

Πριν διεξάγουν το τεστ, το οποίο παίρνει περίπου 30 λεπτά, ο/η επαγγελματίας και οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι/ες θα πρέπει να εγγραφούν στην πλατφόρμα και να παρακολουθήσουν το βίντεο με τις σχετικές επεξηγήσεις. Έπειτα ελέγχουν το ψηφιακό τους προφίλ και επίπεδο για κάθε ψηφιακή ικανότητα, μοιράζοντας πληροφορίες, συζητώντας και συγκρίνοντας τα αποτελέσματα. Τέλος, οι ενήλικοι/ες εκπαιδευόμενοι/ες μπορούν να κατεβάσουν ένα ψηφιακό δίπλωμα το οποίο περιέχει το ψηφιακό τους προφίλ με βάση  το πλαίσιο DIGCOMP.  Αυτό το δίπλωμα μπορεί να συμπεριληφθεί στο Europass CV,  το οποίο μπορεί να δημιουργηθεί μέσω της ενότητας Δημιουργώντας το Europass CV μου,  το οποίο περιλαμβάνεται στην  Πρακτική Εργαλειοθήκη DiLitE.

Πλεονεκτήματα στη διδασκαλία γραμματισμών

Η αξιολόγηση του προφίλ ψηφιακής ικανότητας των ενήλικων εκπαιδευομένων είναι σημαντική για την αντιστοίχιση των μαθησιακών στόχων και δραστηριοτήτων με τις δεξιότητες που ήδη κατέχουν οι εκπαιδευόμενοι/ες. Επιπρόσθετα, η συζήτηση σχετικά με τα αποτελέσματα βοηθά στην αναγνώριση περιοχών για βελτίωση, η κάτι το οποίο μπορεί να ενισχύσει την αντίληψη σχετικά με τους μαθησιακούς διαύλους που απαιτούνται για την ενίσχυση των δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού των ενηλίκων εκπαιδευομένων. 

Σημαντικά μαθήματα

Για  την διεξαγωγή του τεστ είναι απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Επομένως είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι οι ενήλικες εκπαιδευόμενοι/ες που δεν μπορούν ακόμα να έχουν πρόσβαση και να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες δεν μείνουν πίσω.