5.2 Μελέτη περίπτωσης

Τίτλος

‘Οι γλώσσες μας 

Σκοπός ή Στόχος

Επίδειξη των πλεονεκτημάτων χρήσης της κοινωνιογλωσσολογίας και εφαρμογή συμμετοχικών προσεγγίσεων στη διδασκαλία όλων των γραμματισμών (περιλαμβανομένων και ψηφιακών γραμματισμών).

Περιγραφή

Αυτή  η πηγή παρουσιάζει μια σειρά από εκπαιδευτικά υλικά για εκπαιδευτικούς της Αγγλικής γλώσσας που επιθυμούν να εξερευνήσουν το θέμα των “γλωσσών”,  προσφέροντας ένα εύρος συμμετοχικών εργαλείων, δραστηριοτήτων και κειμένων που μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να προσαρμοστούν στην τάξη. Το έργο επικεντρώνεται σε δύο κεντρικούς τομείς μελέτης. Πρώτο, τη συμμετοχική παιδαγωγική, μια προσέγγιση που βασίζεται στο Βραζιλιανό εκπαιδευτικό Paulo Freire που δίνει μια κριτική κατανόηση του κόσμου και στηρίζει τους μαθητές να πάρουν δράση για κοινωνική δικαιοσύνη. Δεύτερο, επικεντρώνεται στην κοινωνιογλωσσολογία, την μελέτη του πως η γλώσσα αλληλοεπιδρά με την κοινωνία και πιο συγκεκριμένα την κοινωνιογλωσσολογία της μετανάστευσης.

Πλεονεκτήματα στη διδασκαλία γραμματισμών

Συμμετοχικές προσεγγίσεις:  Οι γραμματισμοί, συμπεριλαμβανομένων και των ψηφιακών είναι τρόποι με τους οποίους κάνουμε και διεκπεραιώνουμε πράγματα στον πραγματικό κόσμο με τη χρήση της ανάγνωσης και γραφής. Συνεπώς το τι επιθυμούν ή χρειάζονται να κάνουν ή να ολοκληρώσουν οι εκπαιδευόμενοι/ες είναι εξαιρετικά σημαντικό για τους εκπαιδευτικούς να γνωρίζουν και να επικεντρώνονται και οι συμμετοχικές προσεγγίσεις βοηθούν ακριβώς σε αυτό.

Kοινωνιογλωσσολογία:  H κοινωνιογλωσσολογία επικεντρώνεται στο πως η γλώσσα χρησιμοποιείται στην πράξη στον κόσμο, σε αντίθεση με τη συχνά διαρθρωτική προσέγγιση που υιοθετείται σε πολλά περιβάλλοντα εκμάθησης γλωσσών. Οι κοινωνιογλωσσολογικές πληροφορίες συχνά είναι κριτικής σημασίας για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες που ξεκινούν μια καινούργια ζωή σε νέα χώρα και μαθαίνουν να συμμετέχουν σε νέες κοινωνικές πρακτικές και πρακτικές γραμματισμού.

Key lessons learned

Συμμετοχικές προσεγγίσεις που μπορούν να βοηθήσουν στον καθορισμό σχετικών θεμάτων και περιεχομένων για περαιτέρω εργασία. Η κοινωνιογλωσσολογία μπορεί να παρέχει σημαντικές πληροφορίες και να υποστηρίξει τη μάθηση.

Ιστοσελίδα/ URL