5.5 Κύριο συμπέρασμα

Για να ευδοκιμήσουμε στο νέο κόσμο των ψηφιακών γραμματισμών, χρειάζεται να ασπαστούμε τους πολλαπλούς γραμματισμούς και πολυτροπικούς τρόπους επικοινωνίας, να συμπεριλάβουμε την κοινωνιογλωσσολογία ως κύρια πτυχή της επαγγελματικής γνώσης και διδασκαλίας και να κινηθούμε προς συμμετοχικά μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης που έχουν δημιουργηθεί με την ποικιλομορφία ως βασική αρχή.