6.2 Μελέτη περίπτωσης

Τίτλος

VITA (‘Virtual & Augmented Reality Trainers Toolbox to Enable Adults Catch Up With Life Skills)

Σκοπός ή Στόχος

Ο κύριος στόχος αυτού του προγράμματος Erasmus+  που λέγεται VITA (Virtual & Augmented Reality Trainers Toolbox to Enable Adults Catch Up With Life Skills)  είναι να αναπτύξει μια καινοτόμο εργαλειοθήκη μέσω του οποίου οι ενήλικοι/ες εκπαιδευτές/τριες μπορούν να προσελκύσουν, να φτάσουν και να βοηθήσουν ενήλικες εκπαιδευόμενους/ες να αποκτήσουν δεξιότητες επιβίωσης στον 21ο αιώνα και πιο συγκεκριμένα  δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού.

Περιγραφή

Η εργαλειοθήκη VITA είναι ένας ηλεκτρονικός αποθηκευτικός χώρος ανοικτής πρόσβασης με όλο το εκπαιδευτικό υλικό που οι ενήλικοι/ες εκπαιδευτές/τριες μπορούν να χρησιμοποιήσουν για να κινήσουν το ενδιαφέρον και να βοηθήσουν τους ενήλικους εκπαιδευόμενους/ες να βελτιώσουν/αποκτήσουν ψηφιακές δεξιότητες.

Στην VITA toolbox θα βρείτε:

  • πρόγραμμα σχεδιασμένο από τους εταίρους
  • το μαθησιακό πλαίσιο καθοδήγησης για δημιουργία εκπαιδευτικών μονοπατιών
  • μελέτες περίπτωσης Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας
  • το διαχειριστικό πρόγραμμα ηλεκτρονικής μάθησης VITA
  • ηλεκτρονικός αποθηκευτικός χώρος VITA με ανεπεξέργαστο περιεχόμενο (πχ. διαφάνειες Powerpoint)  που μπορούν να προσαρμοστούν.

Πλεονεκτήματα στη διδασκαλία γραμματισμών

Ως μέρος των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, οι ενήλικες σήμερα πρέπει να κατανοούν τις βασικές ψηφιακές δεξιότητες για να τους/τις βοηθήσουν στο χώρο εργασίας, στο σπίτι και στην κοινωνική τους ζωή. Σύμφωνα με αυτό, οι ενήλικοι/ες εκπαιδευτές/τριες χρειάζεται να είναι εξοπλισμένοι/ες και ενημερωμένοι/ες με τη σχετική εργαλειοθήκη, εκπαιδευτικά προγράμματα και μελέτες περίπτωσης για να μπορούν να σχεδιάζουν εξατομικευμένα μονοπάτια μάθησης για τις δικές τους εκπαιδευτικές ομάδες-στόχους. Αυτό το υλικό επιτρέπει στους/στις εκπαιδευτές/τριες να έχουν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με τις τελευταίες τάσεις όπως οι εμπειρίες στη εμβυθιστική μάθηση, συνεργατική μάθηση εξ αποστάσεως και Επαυξημένη Πραγματικότητα και Εικονική Πραγματικότητα Αυτά τα στοιχεία συμβάλουν στην αύξηση της συμμετοχής των εκπαιδευομένων, την ενεργή συμμετοχή τους, εξατομικευμένη μάθηση και πρακτική εφαρμογή της γνώσης και δεξιοτήτων.

Σημαντικά μαθήματα

Για  την εφαρμογή του προτεινόμενου υλικού είναι σημαντική η πρόσβαση στην τεχνολογία, από τη βασική σύνδεση στο διαδίκτυο σε πιο προχωρημένο εξοπλισμό στην τεχνολογία Επαυξημένης και Εικονικής Πραγματικότητας, και συχνά είναι περιορισμένη και για τους/τις εκπαιδευτές/τριες και ιδιαίτερα για μαθητές/τριες από μειονεκτούντα υπόβαθρα. Μια από τις πρώτες ανησυχίες πριν ζητήσουμε από τους/τις μαθητές/τριες να χρησιμοποιήσουν την τεχνολογία για αυτές τις δραστηριότητες είναι να θυμόμαστε ότι η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση κάθε μαθητή/τριας διαφέρει. Συνεπώς, η εγκαθίδρυση ισότητας ευκαιριών για όλους/ες τους/τις συμμετέχοντες/ουσες είναι κριτικής σημασίας.