6.1.5 Ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων (Learning Analytics)

H αναφορά Ορίζοντας: Έκδοση Ανώτερης Εκπαίδευσης 2019 (Alexander et al, 2019), η οποία δημιουργήθηκε από τη Μαθησιακή Πρωτοβουλία EDUCAUSE, θεωρεί ότι η ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων είναι μια από τις ψηφιακές στρατηγικές και τεχνολογίες που αναμένεται να γίνει κοινότυπη πρακτική στο εγγύς μέλλον.  Η ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων είναι η επιστήμη ανάλυσης ανεπεξέργαστων δεδομένων ούτως ώστε να διεξάγει συμπεράσματα με αυτές τις πληροφορίες.  Όταν οι εκπαιδευόμενοι/ες χρησιμοποιούν ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης (Learning Management System – LMS),  τα κοινωνικά μέσα ή παρόμοια διαδικτυακά εργαλεία, ο αριθμός κλικ, τα μοτίβα πλοήγησης, ο χρόνος για κάθε εργασία, τα κοινωνικά δίκτυα, η ροή πληροφοριών και η ανάπτυξη εννοιών μέσω συζητήσεων μπορούν να καταγραφούν. Οι τεχνικές ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων μπορούν να αποκαλύψουν τάσεις και μεθόδους μέτρησης που υπό άλλες συνθήκες θα μπορούσαν να χαθούν μέσα στον όγκο πληροφοριών χωρίς την βοήθεια της ανάλυσης. Στην περίπτωση της εκπαίδευσης για παράδειγμα, στη βάση μαθητής με μαθητή, το που ξοδεύει χρόνο, το  ποιος  χρησιμοποιεί το υλικό του μαθήματος και το πως κυμαίνεται η πρόοδος σε μια τάξη, μπορούν να προσφέρουν πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με την εμπειρία των μαθητών. Δεδομένου του ότι οι εκπαιδευτικοί πιθανόν να έχουν ήδη μια ιδέα σχετικά με το ποιοι/ες μαθητές/τριες χρειάζονται βοήθεια και σε ποια μέρη του προγράμματος χρειάζονται προσοχή, η ανάλυση δεδομένων μπορεί να συνδράμει σε αυτές τις βελτιώσεις. (Wilson at al,2017). Για τους/τις εκπαιδευτές/τριες, η ανάλυση αυτή δεν αποκαλύπτει μόνο μέχρι πρότινος άγνωστες πληροφορίες για τους/τις εκπαιδευόμενους/ες, αλλά επίσης υποστηρίζουν ποιοτικές κρίσεις και υπάρχουσες γνώσεις  (Tosun and Kurubacak, 2016).

Από μια άλλη οπτική γωνία, η ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων έχει κατηγορηθεί για  “εμπλοκή και εμβάθυνση του κατεστημένου, αποδυνάμωση και στέρηση δικαιωμάτων των ευάλωτων ομάδων και περαιτέρω υπόταξη της δημόσιας εκπαίδευσης στους κερδοσκοπικούς μηχανισμούς της αυξανόμενης “οικονομίας δεδομένων” (Selwyn, 2019, p. 11)”.  Η ανάγκη κριτικής σκέψης σχετικά με την ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων αναφέρεται στους ηθικούς προβληματισμούς που σχετίζονται με τη χρήση εκπαιδευτικών δεδομένων. Οι ηθικές επιπτώσεις προκύπτουν και από το τον τρόπο συλλογής, αποθήκευσης και παρουσίασης προσωπικών δεδομένων σε ενδιαφερόμενα μέρη. Οπότε, οι διαδικασίες σχετικά με τον έλεγχο πρόσβασης και χρήσης εκπαιδευτικών δεδομένων πρέπει να σχεδιαστούν και να εφαρμοστούν πριν εφαρμοστούν τα πλαίσια ανάλυσης εκπαιδευτικών δεδομένων. Όπως σημειώθηκε από τους Tosun και Kurubacak (2016, σελ. 315), “αυτό θα περιλαμβάνει διαφάνεια σχετικά με τους εφαρμοσμένους αλγόριθμούς και στάθμιση των εκπαιδευτικών δεδομένων για σκοπούς προγνωστικής μοντελοποίησης.  Η αποθήκευση και επεξεργασία ανώνυμων προσωπικών πληροφοριών είναι μόνο ένα μικρό βήμα προς μια πιο ολοκληρωμένη δομή διακυβέρνησης εκπαιδευτικών δεδομένων για την ανάλυση εκπαιδευτικών δεδομένων”.